GOMAJI Pay 經銷夥伴合作專案

課程介紹:
GOMAJI Pay 手機付款服務就找牧迪網頁設計有限公司 免費服務 GOMAJI Pay 手機付款服務,讓你發掘在地美食,全省上千家餐廳美食優惠,出門不用帶錢包,手機付款快速完成,快來體驗行動支付的便捷優惠服務吧! http://www.gomaji.com/activities/gomaji-pay/

講師:
管理者
  1 - GOMAJI Pay 經銷夥伴合作專案
1.1 -
GOMAJI Pay 經銷夥伴合作專案
免費